Số nhị phân 01111100 có giá trị thập phân là:

Số nhị phân 01111100 có giá trị thập phân là:

A. 118

B. 120

C. 124

D. 126

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: