Số màu có thể biểu diễn trong chế độ đồ họa do yếu tố nào quy định:

Số màu có thể biểu diễn trong chế độ đồ họa do yếu tố nào quy định:

A. Số bít tương ứng với 1 pixel.

B. Độ phân giải màn hình

C. Do kích thước màn hình

D. Không phải 3 yếu tố trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: