Số kinh phí đầu tư XDCB không dùng hết là 50.000, đơn vị cấp dưới nộp lại cho cấp trên bằng tiền mặt, kế toán ghi như thế nào là đúng?

Số kinh phí đầu tư XDCB không dùng hết là 50.000, đơn vị cấp dưới nộp lại cho cấp trên bằng tiền mặt, kế toán ghi như thế nào là đúng?

A. Nợ TK 441: 50.000 / Có TK 111: 50.000

B. Nợ TK 336: 50.000 / Có TK 111: 50.000

C. Nợ TK 462: 50.000 / Có TK 111:50.000

D. Nợ TK 312: 50.000 / Có TK 111: 50.000

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng