Sở giao dịch kho bạc nhà nước thuộc đơn vị kế toán nào của hệ thống Kho bạc nhà nước?

Sở giao dịch kho bạc nhà nước thuộc đơn vị kế toán nào của hệ thống Kho bạc nhà nước?

A. Kho bạc NN TW

B. Kho bạc NN tỉnh, thành phố trực thuộc tỉnh

C. Kho bạc NN quận, huyện

D. Kho bạc nhà nước thành phố trực thuộc trung ương

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng