Sơ đồ nào sau đây không cần thiết trong phân tích yêu cầu?

Sơ đồ nào sau đây không cần thiết trong phân tích yêu cầu?

A.  Use Case

B. Entity Relationship Diagram

C. State Transition Diagram

D. Activity Diagram

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: