Sơ đồ luồng dữ liệu:

Sơ đồ luồng dữ liệu:

A. Đưa ra hình ảnh quan hệ giữa các đối tượng dữ liệu

B. Đưa ra hình ảnh những chức năng biến đổi luồng dữ liệu

C. Chỉ ra những quyết định logic chính khi chúng xuất hiện

D. Chỉ ra sự tương tác của hệ thống với sự kiện bên ngoài 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: