Số chiết khấu thương mại được hưởng khi mua vật liệu dùng ngay cho hoạt động sự nghiệp được ghi vào:

Số chiết khấu thương mại được hưởng khi mua vật liệu dùng ngay cho hoạt động sự nghiệp được ghi vào:

A. Bên nợ TK chi hoạt động (661)

B. Bên có TK chi hoạt động (661)

C. Bên có TK vật liệu (152)

D. Các câu trên đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Số chiết khấu thương mại được hưởng khi mua vật liệu dùng ngay cho hoạt động sự nghiệp được ghi vào:

Số chiết khấu thương mại được hưởng khi mua vật liệu dùng ngay cho hoạt động sự nghiệp được ghi vào:

A. Bên nợ TK chi hoạt động

B. Bên có TK chi hoạt động

C. Bên có TK vật liệu

D. Các trên đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Số chiết khấu thương mại được hưởng khi mua vật liệu dùng ngay cho hoạt động sự nghiệp (chiết khấu được hưởng sau quá trình mua hàng) được ghi tài khoản kế toán nào?

Số chiết khấu thương mại được hưởng khi mua vật liệu dùng ngay cho hoạt động sự nghiệp (chiết khấu được hưởng sau quá trình mua hàng) được ghi tài khoản kế toán nào?

A. Bên có TK nguyên liệu vật liệu (152)

B. Bên nợ TK chi phí hoạt động (611)

C. Bên nợ TK nguyên liệu vật liệu (152)

D. Bên có TK chi phí hoạt động (611)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng