Số chi về nhượng bán TSCĐ hình thành từ nguồn vốn NSNN cấp và chênh lệch thu từ thanh lý phải nộp lại cho Nhà nước được ghi vào tài khoản kế toán nào?

Số chi về nhượng bán TSCĐ hình thành từ nguồn vốn NSNN cấp và chênh lệch thu từ thanh lý phải nộp lại cho Nhà nước được ghi vào tài khoản kế toán nào?

A. Không có trường hợp nào

B. Bên nợ TK chi phí khác – chi phí từ thanh lý nhượng bán tài sản (8111)

C. Bên nợ TK tạm thu khác (3378)

D. Bên nợ TK thu hoạt động khác do NSNN cấp (5118) Trước

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng