Số chi về nhượng bán TSCĐ được ghi vào:

Số chi về nhượng bán TSCĐ được ghi vào:

A. Bên nợ TK thu khác (5118)

B. Bên nợ TK chi phí trả trước (643)

C. Bên nợ TK chi hoạt động SXKD (631)

D. Không có trường hợp nào

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Số chi về nhượng bán TSCĐ được ghi vào:

Số chi về nhượng bán TSCĐ được ghi vào:

A. Bên nợ TK thu khác (5118)

B. Bên nợ TK chi phí trả trước (643)

C. Bên nợ TK chi hoạt động SXKD (631)

D. Không có trường hợp nào

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng