Số chi học bổng sinh viên: 80.000 được ghi chi hoạt động:

Số chi học bổng sinh viên: 80.000 được ghi chi hoạt động:

A. Nợ TK 661: 80.000Có TK 335: 80.000

B. Nợ TK 661: 80.000Có TK 334: 80.000

C. Nợ TK 335: 80.000Có TK 661: 80.000

D. Nợ TK 662: 80.000Có TK 335: 80.000

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng