Sau khi tạo một frame bằng câu lệnh Frame f = new Frame() và tạo menu bar bằng câu lệnh MenuBar mb = new MenuBar(), làm thế nào để gắn MenuBar tên mb vào f

Sau khi tạo một frame bằng câu lệnh Frame f = new Frame() và tạo menu bar bằng câu lệnh MenuBar mb = new MenuBar(), làm thế nào để gắn MenuBar tên mb vào f

A. f.add(mb)

B. f.setMenu(mb)

C. f.addMenu(mb)

D. f.setMenuBar(mb)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: