Sau khi nhận được bảng lương từ phòng nhân sự với tổng tiền 12 triệu. Kế toán công ty Trường Xuân ghi nhận lương phải trả người lao động trên sổ cái tài khoản 334.Số tiền 12 triệu đã được chép vào cột Có trên sổ cái tài khoản.Hãy xác định tài khoản đối ứng cần ghi chép?

Sau khi nhận được bảng lương từ phòng nhân sự với tổng tiền 12 triệu. Kế toán công ty Trường Xuân ghi nhận lương phải trả người lao động trên sổ cái tài khoản 334.Số tiền 12 triệu đã được chép vào cột Có trên sổ cái tài khoản.Hãy xác định tài khoản đối ứng cần ghi chép?

A. 511

B. 331

C. 111

D. 642

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng