Sau khi hàm setwiewport(int x1, int y1, int x2, int y2, int clip); được thực hiện thì tọa độ (0,0) của tất cả các hàm vẽ sẽ là:

Sau khi hàm setwiewport(int x1, int y1, int x2, int y2, int clip); được thực hiện thì tọa độ (0,0) của tất cả các hàm vẽ sẽ là:

A. Góc  trên phải của màn hình.

B. Góc trên phải của viewport.

C. Góc trên trái của màn hình.

D. Góc trên trái của viewport.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: