Sau khi đã mở thư tín dụng, Công ty hạ Long sử dụng không hết số tiền đã ký gửi trong tài khoản ký quỹ. Ngân hàng hạch toán như thế nào với số tiền sử dụng không hết?

 Sau khi đã mở thư tín dụng, Công ty hạ Long sử dụng không hết số tiền đã ký gửi trong tài khoản ký quỹ. Ngân hàng hạch toán như thế nào với số tiền sử dụng không hết?

A.  Nợ TK 5212 – Liên hàng đến | Có TK 4272 – Ký quỹ đảm bảo thanh toán thư tín dụng

B. Nợ TK 5211 | Có TK 4272

C. Nợ TK 4272 | Có TK tiền gửi công ty Hạ Long

D. Nợ TK Tiền gửi Công ty Hạ Long | Có TK 4272

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng