Sao khi tạo một table, thực hiện thao tác nào sau đây để tạo thêm một hàng mới vào table.

Sao khi tạo một table, thực hiện thao tác nào sau đây để tạo thêm một hàng mới vào table.

A. Đưa con trỏ đến ô cuối cùng. Sau đó nhấn phím tab.

B. Ctrl + M ,Table Insert row.

C. Modify

D. Insert Table.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: