Số thu về thanh lý nhượng bán TSCĐ được ghi vào:

Số thu về thanh lý nhượng bán TSCĐ được ghi vào:

A. Bên có TK thu khác (5118)

B. Bên có TK các quỹ (431)

C. Bên có TK nguồn kinh phí hoạt động (461)

D. Bên có TK thu hoạt động SXKD (531)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Số thu về thanh lý nhượng bán TSCĐ được ghi vào:

Số thu về thanh lý nhượng bán TSCĐ được ghi vào:

A. Bên có TK thu khác (5118)

B. Bên có TK các quỹ (431)

C. Bên có TK nguồn kinh phí hoạt động (461)

D. Bên có TK thu hoạt động SXKD (531)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng