Số nhị phân nào dưới đây có giá trị là 164?

Số nhị phân nào dưới đây có giá trị là 164?

A. 10010010

B. 11000100

C. 10100100

D. 10101010

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Số nhị phân nào dưới đây có giá trị là 164?

Số nhị phân nào dưới đây có giá trị là 164?

A. 10100100

B. 10010010

C. 11000100

D. 10101010

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: