Sử dụng từ khóa nào để them mới dữ liêu vào cơ sở dữ liệu?

Sử dụng từ khóa nào để them mới dữ liêu vào cơ sở dữ liệu?

A. INSERT NEW

B. ADD RECORD

C. INSERT INTO

D. ADD NEW

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: