Sử dụng từ khóa nào để đặt tên mới cho cột

Sử dụng từ khóa nào để đặt tên mới cho cột

A. ALIAS

B. AS

C. NEW_COLUMM_NAME

D. NEW_NAME

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: