Sử dụng Command Table để định Format dạng table, không thể chỉnh sửa các thuộc tính table

Sử dụng Command Table để định Format dạng table, không thể chỉnh sửa các thuộc tính table

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: