Số chi về thanh lý nhượng bán TSCĐ được ghi vào tài khoản kế toán nào sau đây?

Số chi về thanh lý nhượng bán TSCĐ được ghi vào tài khoản kế toán nào sau đây?

A. Bên nợ TK thu khác (5118)

B. Bên nợ TK chi hoạt động (661)

C. Bên nợ TK chi phí trả trước (643)

D. Bên nợ TK chi họat động (661)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng