Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt, chọn đáp án đúng:

Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt, chọn đáp án đúng:

A.  Nợ TK 1111: Tiền VN.

 Có TK 1121: Tiền VN gửi ngân hàng.

B. Nợ TK 1111: Tiền VN.

Có TK 1221: Tiền VN gửi ngân hàng

C. Nợ TK 1121: Tiền VN.

Có TK 1122: Tiền VN gửi ngân hàng

D. Nợ TK 1121: Tiền VN.

Có TK 1111: Tiền VN gửi ngân hàng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng