Rút kinh phi hoạt động để cấp kinh phi cho cấp dưới kế toán phản ánh:

Rút kinh phi hoạt động để cấp kinh phi cho cấp dưới kế toán phản ánh:

A. Nợ TK 341/ Có TK 461

B. Nợ TK 341/ Có TK 112

C. Có TK 008

D. Câu A và C

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng