Rút dự toán kinh phí hoạt động về quỹ tiền mặt kế toán ghi:

Rút dự toán kinh phí hoạt động về quỹ tiền mặt kế toán ghi:

A. Nợ TK 111- Tiền mặt , Có TK 3371 – Tạm thu kinh phí hoạt động bằng tiền, Đồng thời ghi Nợ TK 008 – Dự toán chi hoạt động

B. Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng, kho bạc , Có TK 3371 – Tạm thu kinh phí hoạt động bằng tiền, Đồng thời ghi Nợ TK 008 – Dự toán chi hoạt động

C. Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng, kho bạc , Có TK 3371 – Tạm thu kinh phí hoạt động bằng tiền, Đồng thời ghi Có TK 008 – Dự toán chi hoạt động

D. Nợ TK 111- Tiền mặt , Có TK 3371 – Tạm thu kinh phí hoạt động bằng tiền, Đồng thời ghi Có TK 008 – Dự toán chi hoạt động

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng