Rút dự toán kinh phí hoạt động về nhập quỹ tiền mặt 30.000:

Rút dự toán kinh phí hoạt động về nhập quỹ tiền mặt 30.000:

A. Nợ TK 111: 30.000Có TK 461: 30.000

B. Nợ TK 111: 30.000Có TK 462: 30.000

C. Nợ TK 111: 30.000Có TK 661: 30.000

D. Nợ TK 461: 30.000Có TK 111: 30.000

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Rút dự toán kinh phí hoạt động về nhập quỹ tiền mặt 30.000

Rút dự toán kinh phí hoạt động về nhập quỹ tiền mặt 30.000

A. Nợ TK 111: 30.000 | Có TK 461: 30.000

B. Nợ TK 111: 30.000 | Có TK 661: 30.000

C. Nợ TK 111: 30.000 | Có TK 462: 30.000

D. Nợ TK 461: 30.000 | Có TK 111: 30.000

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng