Rút dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên trả nợ người bán: 10.000

Rút dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên trả nợ người bán: 10.000

A. Nợ TK 331.1: 10.000Có TK 461.2.1: 10.000

B. Nợ TK 331.1: 10.000Có TK 461.1: 10.000

C. Nợ TK 331.1: 10.000Có TK 4612.1: 10.000

D. Nợ TK 331.1: 10.000Có TK 462: 10.000

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Rút dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên trả nợ người bán: 10.000

Rút dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên trả nợ người bán: 10.000

A. BT1: Nợ TK 331.1: 10.000 | Có TK 461.2.1: 10.000 ; || BT2: Có TK 008.1: 10.000

B. Nợ TK 331.1: 10.000 | Có TK 461.1: 10.000

C. Nợ TK 331.1: 10.000 | Có TK 4612.1: 10.000

D. Nợ TK 331.1: 10.000 | Có TK 462: 10.000

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng