Rút dự toán kinh phi hoạt động để thanh toán tạm ứng với kho bạc nhà nước kế toán phản ánh:

Rút dự toán kinh phi hoạt động để thanh toán tạm ứng với kho bạc nhà nước kế toán phản ánh:

A. Nợ TK 336/ Có TK 112; Có TK 008

B. Nợ TK 336/ Có TK 461

C. Nợ TK 312/ Có TK 112 

D. Nợ TK 336/ Có TK 461 ; Có TK 008

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng