Rút dự toán kinh phí về tài khoản tiền gửi kho bạc thuộc kinh phí dự án là 100.000

Rút dự toán kinh phí về tài khoản tiền gửi kho bạc thuộc kinh phí dự án là 100.000

A. BT1: Nợ TK 112: 100.000Có TK 462: 100.000

BT2: Có TK 009: 100.000

B. BT1: Có TK 008: 100.000BT2: Nợ TK 112: 100.000

Có TK 662: 100.000

C. BT1: Nợ TK 112: 100.000Có TK 461: 100.000

BT2: Nợ TK 009: 100.000

D. Nợ TK 112: 100.000Có TK 462: 100.000

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng