Rút dự toán kinh phí hoạt động về nhập quỹ tiền mặt 30.000

Rút dự toán kinh phí hoạt động về nhập quỹ tiền mặt 30.000

A. Nợ TK 111: 30.000Có TK 461: 30.000

B. Nợ TK 111: 30.000Có TK 661: 30.000

C. Nợ TK 111: 30.000Có TK 462: 30.000

D. Nợ TK 461: 30.000Có TK 111: 30.000

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng