Run time polymorphism is ___ than the compile time polymorphism.

Run time polymorphism is ___ than the compile time polymorphism.

A. less flexible

B. more flexible

C. none of above

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đa hình động (run-time) thì mềm dẻo, linh hoạt hơn đa hình tĩnh.

Tags: