Rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát thường ảnh hưởng đến những mặt nào của kiểm toán?

Rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát thường ảnh hưởng đến những mặt nào của kiểm toán?

A. Nội dung khối lượng kiểm toán

B. Phương pháp kiểm toán

C. Phạm vi, thời gian kiểm toán

D. Tất cả các câu trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng