Rủi ro phát hiện là gì:

Rủi ro phát hiện là gì:

A. Là khái niệm phát hiện sai sót trong lập kế hoạch.

B. Là khái niệm trong báo cáo tài chính có sai sót.

C. Là khái niệm có những gian lận, sai sót nghiêm trọng không được phát hiện trong giai đoạn thực hiện kiểm toán.

D. Là khái niệm có gian lận sai sót trong hệ thống kiểm soát nội bộ.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng