Rủi ro kiểm toán là gì?

Rủi ro kiểm toán là gì?

A. Là rủi ro mà kiểm toán viên có thể gặp phải khi đưa ra ý kiến nhận xét không phù hợp về báo cáo tài chính.

B. Là rủi ro tiềm tàng

C. Là rủi ro mà kiểm toán viên khi đưa ra ý kiến nhận xét trái ngược.

D. Là rủi ro kiểm soát.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng