Rủi ro kiểm toán gồm:

Rủi ro kiểm toán gồm:

A. Rủi ro kiểm soát.

B. Rủi ro tiềm tàng

C. Rủi ro phát hiện.

D. Tất cả các câu trên.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng