Rủi ro kiểm soát là gì?

Rủi ro kiểm soát là gì?

A. Là khái niệm có gian lận trong lập báo cáo kiểm toán.

B. Là khái niệm có sai sót trong báo cáo tài chính.

C. Là khái niệm có gian lận trong lập kế hoạch kiểm toán.

D. Là khái niệm có những gian lận sai sót trọng yếu mà hệ thông kiểm soát nội bộ không phát hiện và ngăn chặn sửa chữa kịp thời.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng