Router là 1 thiết bị dùng để?

Router là 1 thiết bị dùng để?

A. Định tuyến giữa các mạng

B. Lọc các gói tin dư thừa

C. Mở rộng một hệ thống mạng

D. Cả 3 đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: