round(4.576)

round(4.576)

Kết quả của biểu thức sau là gì?

A. 4.5

B. 5

C. 4

D. 4.6

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: