round(4.5676,2)

round(4.5676,2)

Kết quả của biểu thức sau là gì?

A. 4.5

B. 4.6

C. 4.57

D. 4.56

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: