RGBa có nghĩa là gì?

RGBa có nghĩa là gì?

A. Red Gold Black alpha 

B. Red Green Blue alpha 

C. Red Gray Brown alpha 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

RGBa có nghĩa là gì?

RGBa có nghĩa là gì?

A. Red Gold Black alpha 

B. Red Green Blue alpha 

C. Red Gray Brown alpha 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: