Record MX dùng làm gì?

Record MX dùng làm gì?

A. Cho dịch vụ chuyển mail

B. Dùng để định tuyến gói tin

C. Dùng để backup

D. Dùng cho dịch vụ FTP

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: