Rút dự toán chi hoạt động mua vật liệu nhập kho ghi:

Rút dự toán chi hoạt động mua vật liệu nhập kho ghi:

A. Có TK dự toán chi hoạt động (008)

B. Có TK dự toán chi chương trình dự án (009)

C. Nợ TK chi hoạt động (661)

D. (b) và (c)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Rút dự toán chi hoạt động mua vật liệu nhập kho ghi, chọn 2 đáp án đúng:

Rút dự toán chi hoạt động mua vật liệu nhập kho ghi, chọn 2 đáp án đúng:

A. Có TK dự toán chi hoạt động (008)

B. Có TK dự toán chi chương trình dự án (009)

C. Nợ TK 561

D. Tất cả đáp án trên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng