Rasmus Lerdorf, người tạo ra ngôn ngữ PHP là người nước nào?

Rasmus Lerdorf, người tạo ra ngôn ngữ PHP là người nước nào?

A. Úc

B. Ấn Độ

C. Greenland

D. Anh

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: