Quyết toán số chi dự án năm trước được duyệt y là 10.000

Quyết toán số chi dự án năm trước được duyệt y là 10.000

A. Nợ TK 4611: 10.000Có TK 4621: 10.000

B. Nợ TK 4621: 10.000Có TK 6621: 10.000

C. Nợ TK 6621: 10.000Có TK 6622: 10.000

D. Nợ TK 4621: 10.000Có TK 4622: 10.000

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Quyết toán số chi dự án năm trước được duyệt y là 10.000

Quyết toán số chi dự án năm trước được duyệt y là 10.000

A. Nợ TK 4621: 10.000 | Có TK 6621: 10.000

B. Nợ TK 4611: 10.000 | Có TK 4621: 10.000

C. Nợ TK 6621: 10.000 | Có TK 6622: 10.000

D. Nợ TK 4621: 10.000 | Có TK 4622: 10.000

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng