Quyết toán số chi hoạt động năm trước được duyệt là 700.000

Quyết toán số chi hoạt động năm trước được duyệt là 700.000

A. Nợ TK 4611: 700.000Có TK 6611: 700.000

B. Nợ TK 4612: 700.000Có TK 6612: 700.000

C. Nợ TK 4611: 700.000Có TK 4612: 700.000

D. Nợ TK 6612: 700.000Có TK 6611: 700.000

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Quyết toán số chi hoạt động năm trước được duyệt là 700.000

Quyết toán số chi hoạt động năm trước được duyệt là 700.000

A. Nợ TK 4611: 700.000 | Có TK 6611: 700.000

B. Nợ TK 4612: 700.000 | Có TK 6612: 700.000

C. Nợ TK 4611: 700.000 | Có TK 4612: 700.000

D. Nợ TK 6612: 700.000 | Có TK 6611: 700.000

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng