Quy tắc đặt tên biến nào sau đây là đúng?

Quy tắc đặt tên biến nào sau đây là đúng?

A. Là một chuỗi gồm một hoặc nhiều ký tự chữ, số hoặc ký tự gạch dưới, bắt đầu bằng một ký tự hoặc dấu gạch dưới.

B. Không chứa các ký hiệu Đểc biệt hoặc dấu cách.

C. Không trùng với các từ khoá.

D. Tất cả các quy tắc đầu đúng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: