Quá trình chia dữ liệu thành các gói có kích thước quy định gọi là quá trình:

Quá trình chia dữ liệu thành các gói có kích thước quy định gọi là quá trình:

A. Đóng gói dữ liệu

B. Phân mảnh và hợp nhất gói dữ liệu

C. Phân mảnh và đóng gói dữ liệu

D. Phân mảnh dữ liệu

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: