Python có 2 loại hàm chính, đó là:

 Python có 2 loại hàm chính, đó là:

A. Custom function & User defined function

B. Built-in function & User defined function

C. Built-in function & User function

D. System function & User function

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: