public class Xor {

public class Xor {

public static void main(String[] args) {

byte b = 10;

byte c = 15;

b = (byte)(b ^ c);

System.out.println(“b contains ” + b);

}

};

Cho biết kết quả sau khi thực hiện chương trình sau:

A. Kết quả là : b contains 10

B. Kết quả là : b contains 5

C. Kết quả là : b contains 250

D. Kết quả là : b contains 245

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: