public class Test {

public class Test {

public static int switchIt(int x)

{

int j = 1;

switch (x) {

case 1:

j++;

case 2:

j++;

case 3:

j++;

case 4:

j++;

default:

j++;

}

return j + x;

}

public static void main(String[] args) {

System.out.println(“value = ” + switchIt(4));

}

}

Kết quả in ra của đoạn mã bên dưới là gì? Chọn một câu trả lời

A. value = 3

B. value = 4 

C. value = 5 

D. value = 7  

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là:  value = 7

Vì:

Khi thực thi chương trình, hàm main() sẽ gọi hàm switchIt(4), hàm switch() sẽ gán j=1, và so sánh x với các giá trị 1,2,3,4 và sẽ thực hiện các lệnh từ nhánh j=4 đến hết switch(vì không có lệnh break) do đó j tăng lên 2 => j=3. Cuối cùng sẽ trả về giá trị j+x =3+4=7

Tags:

public class Test {

public class Test {

public static void main(string args[]) {

int i = 0;

while (true) {

if (i == 4) break;

++i;

System.out.println(i);

}

}

}

Giá trị cuối cùng của i tại dòng 7 là bao nhiêu?

A. 0 

B. Lỗi biên dịch  

C. 4 

D. 5

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là:  4

Vì:

khi thực thi đoạn mã giá trị của i sẽ lần lượt tăng lên và cuối cùng nhận giá trị 4.

Tags: