public class Short {

public class Short {

public static void main(String[] args) {

StringBuffer s = new StringBuffer(“Hello”);

if ((s.length() > 5) && (s.append(“there”).equals(“False”))); //do nothing

System.out.println(“value is : ” + s);

}

};

Cho biết kết quả sau khi thi hành chương trình sau:

A. Giá trị xuất là Hello

B. Lỗi biên dịch tại dòng 4 và 5

C. Không có giá trị xuất

D. Thông báo NullPointerException

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: